Idag för 250 år sedan: 18 december 1765

Tredje utskottet presenterar betänkande om tryckfrihet

Från Riksdagen. Ett viktigt steg mot en tryckfrihetsreform togs i dag då Tredje utskottet formulerade ett delbetänkande över sitt arbete så här långt. Betänkandet kommer att avlämnas till Stora deputationen under våren. Motsättningarna har, så vitt Frittord250 kunnat utröna, varit små i Tredje utskottet men om en lagändring ska komma till stånd måste den förankras i Stora deputationen som är det organ som har beslutsrätt i frågan.

Betänkandet är utformat som en historisk beskrivning över den svenska censurens historia, som inte är vacker i alla sina delar. Det är alltså en sammanfattning av den noggranna genomgång av censurens historia i Sverige som utskottet genomfört under hösten och som Frittord250 tidigare rapporterat om.

Anders Johan von Höpken

Utskottet konstaterar att det under senare år har skett en uppmjukning i censurens tillämpning, men att godtyckligheten i förfarandet aldrig helt försvunnit. De många konkreta exempel på missbruk som redovisas formar sig också till en anklagelseakt mot tidigare regeringar och inte minst mot hur Kanslikollegium hanterat dessa frågor. Det är välkänt hur dåvarande kanslipresidenten Anders Johan von Höpken 1756 formulerade ett vältaligt försvar för tryckfriheten, men att den i realiteten endast kunde tillämpas av det hattparti som han själv var ledare för. I betänkandet återkommer utskottet också till sitt tidigare ställningstagande att domares och politikers voteringar inte bör hållas hemliga. Den som följer sitt samvete och fattar genomtänkta beslut har inget att dölja för allmänheten.

Utskottet konstaterar att censuren och boktrycket regleras genom en mängd pålagrade förordningar och erfarenheten säger att detta öppnar för dunkla och motstridiga lagtolkningar. Av det skälet förordar utskottet att all tidigare lagstiftning på området ersätts av en ny förordning som ska vara klar och enkelt indelad.

Anders Chydenius
Anders Chydenius

Uppgifter som cirkulerar har gjort gällande att det är den unge komministern Anders Chydenius från Nedervetil i Österbotten som författat huvuddelen av betänkandet, men detta har inte gått att bekräfta. Frittord250 ser snarast argumentationen som en sammanfattning av de diskussioner som förts inom utskottet under hösten. Vem som hållit i pennan är i det sammanhanget mindre väsentligt. Borgmästare Erik Miltopæus från Ekenäs reserverade sig under sammanträdet mot att presentera ett delbetänkande, men har trots detta valt att underteckna skrivelsen.

Tredje utskottet kommer nu att ta en paus i sitt arbete och sammanträder nästa gång i slutet av februari nästa år.

Jonas Nordin

Other posts

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.